The Winds of Khalakovo Phonetic Pronunciation Guide

By  |  0 Comments

I mentioned a few months back that the audio rights for The Lays of Anuskaya trilogy had been sold to Audible through my publisher, Night Shade Books. Well, I found out a bit more information this week. The voice actor is Ray Chase. He’s done a wide variety of acting, including some audio books for Greg Bear, and I’m eager to see what he does with The Winds of Khalakovo.

Actually, now that I think about it, I don’t actually know if the first two books are being taped right away or only the first book. I’ll have to find that out.

In any case, I spoke with Mr. Chase and offered whatever assistance I could, which usually boils down to helping with the pronunciations. He asked if I could develop a phonetic guide if I hadn’t already. I hadn’t. But I said sure.

So I’ve spent the last few nights working on that, and I thought, since I have it together already, some of you may get a kick out of how I pronounce the names of the characters and places in the books. Here’s the phonetic pronunciation guide that Ray forwarded me, which apparently is industry standard.

And here’s the phonetic pronunciations I came up with. Share and enjoy!

 • Adhiya: ah THEE yah
 • Aelwen: AIL wen
 • aether: EE ther
 • akhoz: ah KOHZ
 • Alif: ah LEEF
 • Ahar: ah HAHR
 • Ahya Soroush al Rehada: I yah soh ROOSH ahl re HAH dah
 • Al-Aqim: ahl ah KEEM
 • Alayazhar: ah li yah ZHAHR
 • Aleg Ganevov Khazabyirsk: AH leg GAH ne VOHF kah zah bee YIHRSK
 • Aleke?ir: ah lah kih SHIHR
 • Alesya Zaveta Bolgravya: ah LES ee yah zah VAY tah bohl GRAHV ee yah
 • Alhamid: ahl HAHM id
 • Anahid: ah nah HEED
 • Andreyo Sergeyov Rhavanki: ahn DRAY oh SAIR gay awf rah VAHN kee
 • arqesh: ahr KESH
 • Ashan Kida al Ahrumea: ah SHAHN KEE dah ahl ahr oo MAY ah
 • Atalayina: ah tahl ah YEE nah
 • Atiana Radieva Vostroma: ah tee YAH nah rah dee AY vah voh STROH mah
 • Avayom Kirilov: ah VI yahm KEE reel awf
 • Avil: ah VEEL
 • Avolina: ah voh LEE nah
 • Bahett ül Kirdhash: bah HET ool kihr thahsh
 • Behnda al Tib: BEN dah ahl TEEB
 • berdische axe: bair DEESH aks
 • Bersuq Wahad al Gatha: bair SOOK wah HAHD ahl GAH thah
 • bichaq: bee SHAHK
 • Borund Zhabynov Vostroma: voh STROH mah
 • Brechan son of Gaelynd: BREKH ahn son of GAY lihnd
 • Brunhald: BROON hahld
 • cherkesska: chair KES kah
 • Cyhir: sih HIHR
 • Datha: DAH thah
 • Devrim ül Mert: DEV rihm ool MAIR
 • dhoshahezhan: THOHSH ah he ZHAHN
 • dhoshaqiram: THOHSH ah kih RAHM
 • dolman: DOHL mahn
 • drakhen: DRAKH en
 • Dyanko Kantinov Vostroma: dee YAHN koh kahn TEEN awf voh STROH mah
 • Ebru: EB roo
 • Edik: AY dihk
 • Elean: EL ay ahn
 • Erahm: e RAHM
 • Ekaterina Margeva Rhavanki: e KAT er ee nah mahr GAY vah rah VAHN kee
 • Evochka: e VOHCH kah
 • eyrie: IHR ee
 • Fahroz Bashar al Lilliah: fah ROHZ bah SHAHR ahl lih LEE ah
 • Galostina (Palotza Galostina): pah LOHT za gah LOH stih nah
 • Ghayavand: gah yah VAHND
 • Gaji: GAH jee
 • Galahesh: gah lah HESH
 • goedrun: GOH droon
 • Goeh: GOH e
 • Gravlos Antinov: GRAHV lohs AHN teen awf
 • Grigory Staseyev Bolgravya: GRIH goh ree STAH sah yev bohl GRAHV ee yah
 • Habram: HAH brahm
 • Hael: HAYL
 • Hakan ül Aye?e: hah KAHN ool ah YESH
 • havahezhan: hah vah he ZHAHN
 • havaqiram: hah vah kih RAHM
 • Heodor Yaroslov Lhudansk: HAY oh dohr YAH roh slahf loo DAHNSK
 • hezhan: he ZHAHN
 • Hratha: RAH thah
 • hussar: hoo SAR
 • Iaros Aleksov Khalakovo: ee AHR ohs ah LEK sawf kah lah KOH voh
 • ilkadin: EEL kah DEEN
 • Inan: ih NAHN
 • indaraqiram: kih RAHM
 • Irabahce (Kasir Irabahce): kah SIHR ihr ah BAHSH
 • Iramanshah: ihr ah mahn SHAH
 • Iriketa Alesyeva Bolgravya: ihr ih KET ah ah les ee YAY vah bohl GRAHV ee yah
 • Isaak Ylafslov: I zahk EE lahf slawf
 • Ishkyna Radieva Vostroma: ish KEEN ah rah dee AY vah voh STROH mah
 • Iyana Klarieva Dhalingrad: ee YAH nah klah ree YAY vah DAHL ihn grahd
 • jalahezhan: hah lah he ZHAHN
 • jalaqiram: hah lah kih RAHM
 • Jonis: YOH nis
 • Jahalan Atman al Mitra: jah HAH lahn AHT mahn al MEE trah
 • Kaleh: KAH le
 • Kalhani: kah LAH nee
 • Kamarisi: kah mah REE see
 • kasir: kah SIHR
 • Katerina Vostroma: kah tah REE nah voh STROH mah
 • Kaymakam: ki muh KAHM
 • Khamal Cyphar al Maladhin: kah MAHL sih FAHR ahl mah lah THEEN
 • khanjar: kahn JAHR
 • khedive: ke DEEV
 • kilij: kih LEEZH
 • kindjal: kihn JAHL
 • Kiravashya: kihr ah VAHSH yah
 • Kirzan: kihr ZAHN
 • Kohor: koh HOHR
 • kolpak: KOHL pak
 • Konstantin Staseyev Bolgravya: KON stahn teen STAH sah yev bohl GRAHV ee yah
 • korobochki: koh roh BOHCH kee
 • kozyol: kahz YOHL
 • Kseniya Zoyeva Nodhvyansk: ki SEN ee yah zoi YAY vah nohd vee YAHNSK
 • kuadim: koo ah DEEM
 • Kürad son of Külesh: koo RAHD son of koo LESH
 • Kuvvatli Mountains: koo VAHT lee
 • Leonid Roaldov Dhalingrad: LAY oh nid DAHL ihn grahd
 • ley line: LAY
 • Maharraht: mah hah RAHT
 • Mahndi: MAN dee
 • Mahrik: MAIR ik
 • Mahtar: mah TAHR
 • Majeed Bassam al Haffeh: mah ZHEED bah SAHM ahl HAHF e
 • Malidhan: mahl ih THAHN
 • Matra (plural: Matri): MAH trah (MAH tree)
 • Meryam: MAIR ee yahm
 • Mikhail: mih KHIL
 • Mileva Radieva Vostroma: mih LAY vah rah dee AY vah voh STROH mah
 • Mirashadal: mihr AHSH ah DAHL
 • Muqallad Bakshazhd al Dananir: moo KAHL ahd bahk SHAHZ ahd ahl dah nah NIHR
 • Muwas Umar al Mariyah: moo WAHS oo MAHR ahl mah REE yah
 • Nabide: nah BEED
 • Nasim an Ashan: nah SEEM ahn ah SHAHN
 • Nataliya Iyaneva Bolgravya: nah TAHL ee yah ee yah NAY vah bohl GRAHV ee yah
 • Negesht: ne GESHT
 • Nikandr Iaroslov Khalakovo: nih KAHN duhr ee AH roh slohv kah lah KOH voh
 • palotza: pah LOHT zah
 • Polina Anayev Mirkotsk: poh LEE nah AH nah yev mihr KOHTSK
 • polkovnik: pohl KOHV nihk
 • polupolkovnik: POH loo pohl KOHV nihk
 • privyet: PRIHV yiht
 • qiram: kih RAHM
 • Rabiah Wahid al Aahtel: rah BEE ah wah HEED ahl ah TEL
 • Radia Anastasiyeva Vostroma: RAH dee ah ah nah stah see YAY vah voh STROH mah
 • Radiskoye (Palotza Radiskoye): rah dih SKOI ah
 • Rahid Umar al Gahana: rah HEED oo MAR ahl gah HAHN ah
 • Ramina: rah MEE nah
 • Ranos Iaroslov Khalakovo: RAH nohs ee AH roh slohv kah lah KOH voh
 • Rehada Ulan al Shineshka: re HAH dah oo LAHN ahl shih NESH kah
 • Rodion: RAH dee ahn
 • Rosa Oriseva Lhudansk: ROH sa or ih SAY vah loo DAHNSK
 • Safwah: SAHF wah
 • Saphia Mishkeva Khalakovo: sah FEE yah mish KAY vah kah lah KOH voh
 • Sariya Quljan al Vehayeh: sah REE yah kool ZHAHN ahl ve HI yah
 • Sea of Khurkhan: koor KAHN
 • Sea of Tabriz: tah BREEZ
 • Selim ül Hakan: se LEEM ool hah KAHN
 • Serin: SAYR in
 • Shadam Khoreh: SHAH dahm KOR e
 • shamshir: sham SHEER
 • shashka: SHAHSH kah
 • Shirvozeh: shihr VOHZ e
 • Siafyan: see ahf YAHN
 • Sihyaan: see YAHN
 • Siha? ül Mehmed: sih HAHSH ool me MED
 • siraj: sihr AHZH
 • Sitalyas: si TAHL yahs
 • Soroush Wahad al Gatha: soh ROOSH wah HAHD ahl GAH thah
 • sotni: SOHT nee
 • sotnik: SOHT nik
 • strelet (plural: streltsi): STREL et (STRELT see)
 • szubka: ZOOB kah
 • staaya: STAH yah
 • Stasa Olegov Bolgravya: STAH sah OH leg awf bohl GRAHV ee yah
 • Styophan Andrashayev: STYOH fahn ahn DRAHSH ah yev
 • Sukharam Hadir al Dahanan: soo KAHR ahm hah DEER ahl dah HAH nahn
 • suurahezhan: soo rah he ZHAHN
 • suuraqiram: soo ra kih RAHM
 • Svoya: SVOI ah
 • Syemon: SYAY mon
 • Tashavir: tah shah VEER
 • Thabash Kaspar al Meliyah: thah BAHSH kah SPAHR ahl me LEE yah
 • Thirosh: thi ROHSH
 • Tohrab: toh RAHB
 • Trevitze: tre VEET se
 • Udra Amir al Rasa: OOD rah ah MEER ahl RAH sah
 • Urdi Mountains: OOR dee
 • Ushai Kissath al Shahda: oo SHI kih SAHTH ahl SHAH dah
 • Uyadensk: oo yah DENSK
 • Vaasak Adimov Dhalingrad: VAH sahk AH dihm awf DAHL ihn grahd
 • vanahezhan: vah nah he ZHAHN
 • vanaqiram: vah nah kih RAHM
 • vashaqiram: vah shah kih RAHM
 • Victania Saphieva Khalakovo: vihk tahn ee ah sah fee YAY vah kah lah KOH voh
 • Vihrosh: vih ROHSH
 • Vikra: VIK rah
 • Vlanek: VLAH nihk
 • Volgorod: VOHL goh rohd
 • Wahad Soroush al Qabiah: wah HAHD soh ROOSH ahl kah BEE ah
 • wodjan: WOH jahn
 • Yadhan: yah THAHN
 • Yalessa: yah LES ah
 • Yalidoz (Kasir Yalidoz): yah lih DOHZ
 • Yasha: YAH shah
 • Yegor Nikolov Nodhvyansk: YAY gor NIHK oh lawf nohd vee YAHNSK
 • Yevgeny Krazhnegov Mirkotsk: yev GEN ee KRAZH ne gawf mihr KOHTSK
 • Yrfa: EER fah
 • Yrstanla: ihr stahn LAH
 • Yvanna Antoneva Khalakovo: ee VAHN ah ahn toh NAY vah kah lah KOH voh
 • Zanaida Lariseva Khazabyirsk: zah nah EE dah lah rih SAY vah kah zah bih YEERSK
 • Zanhalah: zahn HAH lah
 • Zhabyn Olegov Vostroma: ZHAH been OH leg awf voh STROH mah